İklim, Çevre ve Doğa Faaliyetleri

iklim değişikliği
iklim yardımları

Derneğimiz;

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yerel ölçekte iklim değişikliğiyle ilgili tehlikeler ile doğal afetlere karşı dayanıklılık ve uyum kapasitesini güçlendirmek üzere araştırma, proje geliştirme, hazırlık plan çalışmaları yapmak, riskli bölgeler için farkındalık oluşturmak,

İklim değişikliğine yönelik önlemlerin ulusal politikalara, stratejilere ve planlama süreçlerine dâhil edilmesi çalışmalarını desteklemek,

İklim değişikliğinin önlenmesi ve etkilerinin azaltılması ile iklim değişikliğine uyum ve erken uyarı konularında eğitim verecek, farkındalık geliştirecek bireysel ve kurumsal kapasiteyi arttırmak,

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Yeşil İklim Fonu ve diğer ilgili fonlardan kaynak temini için projeler ve programlar geliştirmek,

Az gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan küçük ada devletlerinde; kadınlar, gençler ile yerel ve marjinal topluluklara odaklanmayı da kapsayan iklim değişikliğine yönelik planlama ve yönetim kapasitesini artıracak mekanizmalar geliştirmek, yerel kuruluşlara destek olmak,

Fosil yakıtların kullanımının azaltılması ve fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için yerel ve mikro ölçekli projeler geliştirmek,

Orman yangınlarını önlemek, yanmış alanların ağaçlandırılması, anız yakmanın önlenmesi, çölleşme ve erozyon ile mücadele, toprak rehabilitasyonu, su hasadı ve depolama, çevre kirliliği ile mücadele için sürdürülebilir etkin projeler ve yerel programlar geliştirmek,

Doğal çevre ve yaban hayatını korumak ve geliştirmek kapsamında sağlıklı ve güvenli sürdürülebilir çevre bilinciyle sıfır atık projeleri kapsamında israf, atıkların ayrıştırılması, arıtma, geri dönüşüm konularında ve hava, su, toprak, gürültü, görüntü kirliliğini
önleme konularında farkındalık oluşturmak, model projeler ve uygulamalar geliştirmek, yerel ve ilgili kuruluşlara destek vermek, 

Çevre sorunlarının her çeşidiyle ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu maksatla çalışan kişi ve kuruluşları iş birliği doğrultusuna desteklemek, 

Yurt içinde ve yurt dışında özellikle bakıma muhtaç sokak hayvanlarına yönelik başta barınma, beslenme ve hastalıklarını sağaltma gibi konularda projeler ve kampanyalar oluşturmak, aynı
amacı taşıyan mevcut derneklerin çalışmalarını destekleyerek iş birliği içinde bulunmak,

Çevre koruma ve çevre kirliği ile mücadele kapsamında ‘’Sıfır Atık’’ hedefi ile atıkların üretildiği ortamda hemen ayrışması, ayrışmış atıkların tekniğine uygun olarak toplanması, depolanması, uzman kuruluşlar ve modern tesislerde geri dönüşüm ve kazanımı ile bertarafı için entegre projeler ve örnek uygulamalar geliştirmek,

Plastik maddeler yerine alternatif doğal materyallerin kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması faaliyetlerine destek vermek gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

 

Doğa Faaliyetleri
Scroll to Top