Ekonomik ve Sosyal Destek Faaliyetleri

Ekonomik ve Sosyal Destek Faaliyetleri

Ekonomik ve Sosyal Destek

Derneğimiz;

Üretime destek kapsamında öncelikle açlık, yoksulluk ve/veya afet ve felaket riski bulunan toplumlarda acil ve temel üretim ihtiyaçların üretimi konularında projeler geliştirmek, yatırım ve işletme organizasyonlarını desteklemek, 

Küçük sanayi ve ticaret siteleri projeleri geliştirmek, bu projelerin sürdürülebilirliği için yatırım ve işletme organizasyonlarını desteklemek, orta ve büyük ölçekli Sanayi ve Ticaret Bölgeleri, bu bölgeler kapsamında ihtisas sanayi ve ticaret siteleri, lojistik, ulaşım ve nakliye tesisleri, endüstriyel uydu kentlerin organizasyonlarını planlamak, yatırım ve işletmeleri için projeler geliştirmek, ilgili paydaşların koordinasyonu ve iş birliği için çalışmak,

Ekonomi ve Kalkınmaya destek kapsamında istihdamın gelişmesi, iş gücü nitelik ve verimliliğinin artırılması için istihdam odaklı projeler ve programlar geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı çalışanlar yetiştirmek,

Birey ve aile ekonomisi kapsamında araştırmalar yapmak, tutumluluk ve tasarruf bilinci oluşturmak için programlar organize etmek, girişimcilik ve aile işletmeciliği için örnek projeler geliştirmek, küçük yatırımlı işletmeler için hibe ve kredi temini, girişimci sermayesi ve risk sermaye temini için fonlar organize etmek, ilgili fonlara iştirak etmek,

Yerel istihdamı artırmak ve yerel ekonomiyi geliştirmek için sözleşmeli tarım ve çiftçilik, yerel gıda, gübre, yem üretimi, kısmi çalışma, evde üretim ve evden hizmet, evde temizlik bakım teknik destek mutfak hizmetleri, yerel güvenlik temizlik, teknik servis hizmetleri, yerel pazarları ve alternatif pazar organizasyonları geliştirmek,

Esnaf ve zanaatkarlar ile dayanışma içinde yerel ticaretin gelişimi, tüketici haklarının korunması için çalışmak, bu kapsamda mahalli esnaf gözetimi, nöbetçi esnaflık, elektronik iletişim ile sipariş, adrese hizmet ve benzeri konularda etkin programlar geliştirmek ve desteklemek,

Yerel ekonomiden tüketicinin pay alması için programlar geliştirmek, mahalle halkının, esnafın iştiraki ile mahalle kooperatifleri ve işletmeleri kurulmasını desteklemek,

Girişimcilerin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının, mali yetersizlik içinde olan ticari kişi ve kuruluşların, yerel temsilcilik ve şube açmak isteyen kuruluşların resmi ikamet adresi, büro, iletişim, sekretarya, mali, hukuki, finans ve tercüme hizmetleri, elektronik ticaret, veri ve çağrı merkezi, kargo ve depo ihtiyaçlarını düşük maliyetlerle karşılamak üzere sanal ofis ve e-ticaret merkezlerinin yatırımı ve işletmesinin organizasyonu için çalışmak,

Ekonomik ve Sosyal Destek

Sosyal Destek kapsamında mazlumların, mağdurların, dezavantajlı bireylerin evrensel ve temel hukuk yasaları ile belirlenen haklarını kullanmaları, bu hakların korunması ve bu kapsamda hak savunuculuğu için sosyal araştırmalar yapmak, çözüm odaklı stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri muhatapları ile paylaşmak,

Sosyal Yardım ve Dayanışma hizmeti yürüten ilgili kuruluşlara destek vermek, iş birliği yapmak, mahallinde yoksul ve yardıma muhtaçları belirlemek, sürdürülebilir sosyal yardım organizasyonları faaliyetleri ve dayanışma programları yürütmek,

Bebeklerin, çocukların, gençlerin, yaşlıların, hastaların, kadınların sosyal ve toplumsal risklere, tehlikelere karşı korunması için programlar geliştirmek, geleneksel sosyal etkinlikleri hizmet ve dayanışma programlarını desteklemek, sokak çocuklarının eğitimine ve korunmasına yardımcı olmak, dilencilikle mücadele ve acil barınma merkezleri kurulması için çalışmak,

Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında gıda ve temel tüketim maddeleri, giyim, gerekli diğer eşyalar için lojistik atölyeler, depolar tesis ve tahsis etmek, ilgili kuruluşların yardım toplama ve dağıtım faaliyetlerine yardımcı olmak, Bütün faaliyetlerde gençleri öne sürmek ve görevlendirmek, gençlerin gözetimi ve desteklenmesi, beceri ve meslek edindirme, eğitim-kültür-spor ve sosyal programlar ile gelişimlerine katkı sağlamak, kimsesiz çocuklar ve gençlerin dezavantajlarını dengeleyici destekprogramları yürütmek, 

Yerel etkin sportif faaliyetler için her yaş grubunu spora teşvik eden programlar ve organizasyonları desteklemek, bu kapsamda mahalli spor kulüpleri faaliyet alanları, çeşitli branşlarda mahalli takımları ve branş birimlerinin kurulması, okul sporları, engelli sporları faaliyetlerini, sporcuları, kulüpleri ve takımlar ile sportif turnuva ve yarışmaları etkin olarak desteklemek, mahalle ölçeğinde yeterli sayıda açık, kapalı spor tesisleri ve alanları kurulmasını desteklemek, spor kamp tesisi ve olimpik spor kampüsü yapımı ve sürekliliği için destek vermek gibi kuruluş vizyon ve misyonuna uygun alanlarda faaliyet göstermektedir.

Bağışlarınızla destek olun.

Faaliyetlerimizi sosyal medyada takip edin.

Ekonomik Destek
Scroll to Top